LA

FILIPPA

COMBATTUTA

PER AMORE

Da duoi villani.


Con la sentenza di lei in pigliar quello

Che ha più lungo il naso per suo marito.


Cosa ridicolosa e di spasso, in lingua rustica.

Personaggi dell’opera:


Mingon innamorati

Gaspar concorrenti


Filippa innamorata e sposa


Barba Sandron sensale del sposalitio


Barba Pasquale Pdr d’la Flippa


Zia Betta Madr d’la Flippa


Zia Rizza Zia d’la Flippa

Mingon

Cosa fat, qui, Gaspar?

Vuot ch’at bagna al catar,

O vuot lassar la Flippa?

Chi sì, ch’at for la trippa,

Ch’n’finirà sta festa,

Guardà, ch’vitina lesta

Da far l’innamurà.

Và, mena i bua in tal prà,

E lievat via d’qui,

S’t’n’vuo cat cava mi

Il gril d’in tal zuccon.


Gaspar

Cosa at dì, cagnon?

Và, và a far sti a da far,

N’sat ch’a i ho i tua par,

Dund s’cmenza ‘l sport?

Crit cha cascarò mort

Cun st’ to bravzar?

D’gratia, và a zappar,

E n’m’ dar impaz,

Ch’a son un bstionaz

Ch’n’ho drit né rvers,

Es t’n’mud vers,

A piarò un rameng

Es t’darò quatr streng,

Guarda ch’babuas,

Ch’vol far qui al gradas.,

Es n’val un bagaron.

Mo n’sat, lasagnon,

Ch’la n’è pr’ i tua dient?

E può i sua parient

M’han fatt’ accercar,

E prest havem da far

Insiem al guazzabuij,

Es n’è al mes d’luij,

Ch’al frà muzà l’zanz.


Mingon

Oh, fat’ un poc’ inanz,

Testa d’ghiandarot,

Guarda ch’ buserlot

Ch’vol sì bella putta:

La srev ben ridutta

S’la tules un tò par.


Gaspar

Perché n’possa star

Al paragon d’tì,

Cosa hat più d’mi?

N’sat ch’a son nat

Dal più grand parintad

Ch’sia in st’cmun,

Ch’al ni è qui dria nsun

Ch’sia più antigh d’mi?


Mingon

Mo d’quai jet, dì su!


Gaspar

Mo n’sat ti d’quai a son?


Mingon

A so, ch’to par fu Ton,

Fiol d’la Zia Dratia,

Ch’aveva dua fradia

Ch’sun tutt du scuva.

Guarda, ch’ bel parintà

E’ quest! Mo’ tutt’i mia

Vienin da Bertalia,

E al padr de mi padr

Pativa un po’ d’ladr,

Mo przò al s’in guardava,

E s’ben al sgrafgnava

Tal hora al sò patron,

Liera un’inclinazion,

Ch’al n’al fieva per vizi,

Mo l’haveva po’ un giudizi

Più ch’n’ha un plucador:

Al pareva un duttor,

Tant fieval bia salmun,

E so fradel Simon

Fu fat caporal

Quand al s’fieva al canal

Ch’và vers Manzulin.

Mi par iera un fantin

Ch’n’s’lasava anasar,

Es saveva schirmaiar

Più ch’n’saveva Urland.

Ai n’iera trop grand,

Mo’ l’iera po’ furzud

E pr un par d’scud

L’harè fat d’agn mal.

Dal rest, l’iera rial

E schiet cm’al bel or,

Ti haris cava al cor

Tant ieral bon cumpagn.

Guarda mo’, barbazagn,

Stie da metr cun mi.


Gaspar

Za t’vuoi cha faga qui

Amca mi al parlatuorij

Pr cont dal parintuorij

An t’aced una nus,

S’ben t’m’acus

Ch’ i mia in sta scuvà:

Quest’ n’fu ma’,

Es n’srà mai ver!

Es t’farò vder

Cun la rason in man,

Ch’i mia sun da Bazan,

E al prim dal nostr zuoc

Fu Barba Zec di Zuoc,

Ch’fu tre volt massar,

Cal n’haveva un so par

Ch’al vinzes in la littra,

L’intindia qull’itra e zitra,

Ch’sol far i nudar,

In far cont, e assazar

Al n’haveva parangon

In far una rason,

Al n’iera un par so

In qula villa, mo s’al so

Ch’al i en sia nianc ades,

Chi pses star appres.

Sì, l’haveva mil virtù,

Ma st’vuoi dir d’più,

Ch’pr quant se rasona

Al saveva Buov d’Antona

Alla compda e alla dstesa,

E s’un i fieva uffesa,

Al psea dir d’esser mort,

Ch’l’iera un hom fort.

Es iera bon suldà,

Ch’do bot al se truvà

Alla rocca d’Sauna

(T’sa pur dund’è Sauna),

E quand la rumpì,

Al si truvò in quij dì

Quel chal sie po al s’sa.

E qusì la nostra chà

Chminzò a fiorir in lù.

Al nasì po’ d’costù

Al barba Tuniol,

Al qual fu dsol

D’barba Iacmin,

Ch’fu padr d’Minchin,

Ch’stieva alla scurnetta,

Ch’spusò la gubetta

Dal barba Salvador,

E d’tut du qustor

Al nassì po’ Galas,

Ch’iera un huom de spas,

Burlevl e trascar;

E mì, ch’son Gaspar,

Nasì po’ d’qstù:

Sì ch’ti a mo’ fiatù,

S’a son hom unarà,

Pr cont dal parintà.

Ch’in dit, mo’, bachioch?


Mingon

A dig t’n’val un gioch,

E t’nie pr haver qustia,

Cha vuoi ch’la sipia mia

E n’fem tant parol.


Gaspar

Mingon, ti è un bstiol,

Credm, cha dig al ver.


Mingon

Và, monda un per,

E n’m’rompr al cervel.


Gaspar

No, no, a son qui, fradel,

Sa in vlen far una mnà.


Mingon

Tu m’ha prupi invidà

Al mi zuog, vien pur via.

Mo tra’ qual matar via,

Chla cosa sia dal par,

Prch’at’vuoi mustrar

T’n’val un bagaron.


Gaspar

Ascoltam, Mingon,

Avre’ saver, fradel,

Ch’t’ha mes in tal cervel

Ch’qustia t’vuoia ben.


Mingon

Quand a sgavn al fen,

L’iera cun la Niclosa,

Es a i dune’ una rosa,

Con di bia btunzìn,

E lia m’fie un inchin,

E po’ s’la mes in sen

Es dis “At vuoi pur ben,

Car al mia Mingunzin”,

Es haveva un curghin

D’per rabiol

E cert altr caghariol

Es min die’ una branchà.


Gaspar

Oh, t’m’ha ben mo achiapà

Oh sì ch’a veg mo’

Ch’ti è un gof e un tonono,

Un bufal e un minchion,

Un gù e un galavron,

St n’ha altr a dir.

Mo ades at vui chiarir

Ch’t’ha del castagnaz,

Oh, vet qui balurdaz:

La rosa ch’ti i dies,

Fat ben un poc apres,

La chiognst, bustlot?

Ch’quand la lav da ti,

La cors qui da mi,

Es disttua: “Gasparin,

Sta rosa e sti btunzin

Ch’m’ha dat quell’ aloch

D’Mingon, es fu in sal loch.”

Quest pr tal sgnal.


Mingon

Doh, zucha senza sal,

Crit d’babiunarm

Ades, e a minchinarm

A dirm sta panzana?

M’viegna la quartana

A mi sti n’l’ha rubà

Prché l’haven zurà

D’n’la dar a ngun.

Mo at cavarò i rugnun

Inienz t’t’part d’qui,

Ladron.


Gaspar

Ladr i et ti,

Cha son hom da ben,

E ades a vdrem

Ch’sa più mnar l’man.


Mingon

N’m’piar in tal gabban!


Gaspar

Lasam ti al mia cular,

Fiol d’un bec.


Mingon

Bec fu to par!


Gaspar

Ti t’mient per la gola,

Met zo qula ramiola.


Mingon

Met zo ti qual giaron.


Gaspar

Vien pur inenz, pultron,

Cha n’t’astim un gnoch,

Piat questa in s’un ucch.


Mingon

Tua questa, ti, in tal nas,

E guarda s’la t’ pias.


Gaspar

Tua su anca ti sta gnucla.

T’ha savù bona, sta cucla?


Mingon

N’m’dar d’qui spunsun.


Gaspar

Lassam donca la putta,

St’n’vuo’ ch’ mort at butta..


Mingon

An la vuoi lassar,

S’a credes d’rstar

Qui mort in la via.


Gaspar

M’vigna la murìa

Ch’at strangularò.


Mingon

Sta in dria, ch’at ficcarò

St’curtel int’la panza.


Gaspar

Vgnì fuora, vsinanza,

Ch’qustu’ m’vol scannar!


Barba Sandron

(Barba Sandron corre a questo rumore e dice)

Oh, là, ch’vuot far?

Met denter qual curtel.


Mingon

A vuol furar ‘l budel

A qustù, stad indrìa.


Barba Sandron

Orsù, n’far ch’a pia

Un pezz d’pttgon

Ch’at arstarò al saccon

St’m’ la fa muntar.

Cminzam un po’ a cuntar

La rissa, ch’è vgnù

Ades fra vu du’,

Bestinù, ch’a sij,

E dsim quel ch’avì

Insem da piatezar.

Su, ben cminzà a cuntar,

Dal dar e dl’aver.


Mingon

A dsì donca saver

Ch’mì son innamurà

Dla Flippa dal Fussà,

Es la vuoi per mujer

E qui, sott a st’per,

Apunt az dien la fe’.


Gaspar

E t’arà nom, te, te,

St’n’alligh altra rason,

Ch’a mi, sott’al nuson,

L’am dia la man per segn

D’amor, e quest’è al pegn

Ch’a l’ho appressa d’mi,

Es jera appunt qual dì

Ch’mors al barba Pol.


Mingon

Hosù, quest’ in tut fol

E chiachiar, fradel car,

Mo tì t’andrà a grattar

Dal cert galavron.


Barba Sandron

Hosù, tas mo, Mingon,

E lassa far a mì,

Ch’adess qui

Av farò chiarir:

Prché a farò vgnir

La putta, alla presenzia,

Es starì alla sentenzia

Ch’la v’darà lia,

Ch’in dsiv, mia fradia,

Ve plas sta rason?

S’al piasrà Mingon

I’al dirà liberament,

S’al piasrà similment

Gaspar, lia v’al dirà,

E quel ch’i pasrà,

Quel sol, l’arà d’haver.

Ve pias al mia parer?


Gaspar

Mi sì, barba Sandron.


Barba Sandron

E tì, ch’in dit, Mingon?


Mingon

Anca mi m’armet,

Ch’a so’ st’puvret

L’arà sta botta in barba.


Gaspar

No, no, questa mi garba

Ch’la viegna pur qui lia,

Ch’pr la part mia

A son più che sgur:

T’ha da rstar al bur,

Pr cont de la sentenzia.


Mingon

Mi viegna la scurienzia,

Ch’a m’andarè a impiccar

S’a credess ch’un to par

L’avess, oh guarda mo’,

Ch’t’ puzz d’agn co’

Cun fà i sulfania.


Gaspar

Perché al m’puzza i pia

Qusì un poc da carnval,

Al par mo’ st’animal

Ch’a sia d’arfidar

Ch’t’vgnis a nasar

Un poc ancora ti,

T’puzz’ fursa più d’mi,

E s’men tanta fatia.

Oh, vetla in s’la via,

Ch’la vien, oh ch’presenzia,

Ch’la par una rezina,

Vdì cmod la cammina,

Lzadra in s’la vita,

E acmod la và dritta

Ch’la par propria un zerbal:

L’ha sieg barba Pasqual,

La zea Betta e la zea Rizza,

Al bsogna ch’am drizza

Un poc ben in si pìa.


Barba Sandron

Hosù, tirav là indria,

Ch’an sia vezù,

Abbasav zò tutt dù,

Lì, dop a qual macchion,

Cosa fat, Mingon?


Mingon

Am tir su al cular,

Chi l’am possa ben mirar.


Barba Sandron

Hosù, ti ha ben rason,

Tirat anch su qual schfon

Ch’al t’va a campanell.

Cosa hat in s’al capell,

Ch’t’ l’ha si mal nett?


Mingon

Al di esser sta un gallet,

Ch’a son sta in s’al pullar,

Oh, puost crepar,

Mi al mo’ cagà su,

Mo’ st’mi cagh più

Mi viegna la duoia.


Barba Sandron

Tua, spazzal cun sta fuia.

Dai ben, lì, dria al urel,

Ch’l’è brut in tal più bel.

Ohibò, rversal in sù,

Oh sù, al n’s’ved più.

Tirat mo’ ancha tì da un la’,

E chm av chiam, e vu saltà

Prest fuora dal machion.

Abbassa zo al zuccon,

Testa d’mamaluch,

Al par t’usel al cuc.

Hosù, zit, n’parlà,

Oh, sia ben arrivà

L’mie mamlel,

Casa fav d’bel?

Fermav un poc qui,

Potta chan, dig d’mi,

Andà qusì via a dramon?


Zea Betta

Cosa vliv, barba Sandron?

Dsì ben prest, prché andem

In tal prà a’rcoier al fen,

Inienz cal sia più sira.


Barba Sandron

Fiol mie, al m’tira

L’amor grand cha v’ho purtà.

Es son sempr parà

Par purtarvin fin ca sto

Al mond, es val farò

Vder in ti bisugn.

Es n’v’vend prugn,

Né chiachiar, né vsig,

Prché a son vostro amig,

Acmod apsi veder.

Havì donca da saver

Chal bsogna rmdiar

A un rmor ch’s’ha da far

A dig din purtanza,

Chi s’furaran la panza

Dal cert, s’la Flippa,

Ch’è qui, es cred chìla sipa

Infumrà d’st’fat,

E prvder a st’bstrat.


Barba Pasqual

Cosa è quest, Barba Sandron?


Barba Sandron

Le Gaspar es, e Mingon,

Ch’s’vlevn ammazzar qui,

E san arrivava mi

I srevn arvinà.


Flippa

S’fusin pur ammazzà,

Ch’m’importa a mi, st’fat?


Barba Sandron

Mo al bsogna ch’al sbrat,

E cavari d’st’humor,

E a quel t’port amor

Diral qui, prsent a tut.

Altrament, ien redut

Tra d’lor a far del mal.

Dsial vi, barba Pasqual,

Ch’la psi cundaminar,

Chm quel ch’si so’ par.


Zea Betta

La Flippa è vurgugnosa,

As’ po’ dir ch’l’è una tosa

Ch’l’ha trint’an chin s’pos cuntar

Iust al mes d’febrar,

E dmandal alla zia Rizza,

Ch’al s’pistava la susizza

Pr sgnal quand a la fiè,

A voi dir mo’ ch’l’è

Più pura d’un capon.


Barba Sandron

Questa n’è la conclusion,

D’la cosa ch’dmand,

Al n’uccor cha vgna fagand

Sti salmun, vu, zea Betta,

A so ch’l’è una puta netta

E ch’tem l’unestà,

Mo al bsogna, s’la ia dà

La parola a tut du,

Ch’la sia lia, cun dis qlù,

Ch’la sbrata in do parol

E ch’la diga qual la vol

A la libra d’qustor,

E quel più chi va a l’humor,

A vrè ch’al la spusas

E qul altr, andass in chias.

Osù, Flippa, fat innanz,

E muzema un po sti zanz,

Prché a vui ch’la si destriga.


Flippa

Mo ch’vlì mi cha diga,

A son qui pr vler far

Tut quel ch’vol mi par

E mi mar, chi’n qui.


Barba Sandron

Mo putana d’mi,

Al bsogna pur truvar

La via d’accumudar

Sti du ragazzun,

Chi n’s’daga più sgrugun,

Prché i s’ammazzaran

Inienz c’al sia dman,

Prché ien trop cuor.


Barba Pasqual

Hosù, und inni sti stusuot?

Chiamai un poc inanz,

Prch’havem chiarlà d’avanz.


Barba Sandron

Vgnì fuora, ragazun,

E mtì ze qui zangiun,

Cha n’vlè sbatr più nus.


Barba Pasqual

Vgnì inenz, i mis tus,

E mtiv lì dal par.

Flippa, chmenza un po’ a guardar

Qual ti pias più d’lor,

E dì, via, sanza timor

Librament al fat to’.


Flippa

Avre’ dir

Mo an m’attent.


Zea Rizza

E dì, via,

Qual t’và per fantasia,

Gaspar, o pur Mingon?

Gaspar ha un bel nason,

Mingon l’ha più sgarbà,

Pur l’è po assa’ garbà.

Osù, dì qual ch’t’pias.


Flippa

Gaspar, ch’a lung al nas

M’va più pr al fasol.


Barba Sandron

Oh, potta d’mia lol,

S’ella attacha mo ben,

Osù, pur beccatel sù.


Gaspar

Mingon, t’n’harà mo più

Briga d’far custion

L’è fini la canzon

E si è charì dal fat

Al bsogna t’grat

Al msier, pr sta botta.


Mingon

Ella t’ha tolt sotta,

Es fa pr uslart.

Mo inienz t’part,

A pens t’srà chiarì

Ti è ben un goff, st’cri

Ch’la diga ades la vera

Oh tua, monda sta pera

O ti è al bel ghiandarot.


Flippa

Vliv ch’al diga do bot?


Barba Sandron

Sì, e questa sia la bona,

E po’ chal n’s’rasona

Ma più d’st’bstrat:

Spedissi mo in tun trat.


Flippa

Mi a diral che da bon

A vuoi ben a Mingon.


Mingon

Hat sintù, mo puvraz?

Vat mo, ficca in tun tinaz.


Flippa

Fermat pur un poc, Mingon,

Cha t’dirò pr ch’ucasion

At vuoi ben, st’al vua saver:

At in vuoi, ch’l’è al duver

Quand un ama chal sia amà.

Ti, pr quant a i ho truvà,

T’m’ha purtà un grand amor,

E przò a farev uror

Sa n’t’vles ben anca mi.


Mingon

Oh, Gaspar, la dis a mi!


Gaspar

Oh, quest srè al budel,

Ch’t’havis voltà mantel.


Flippa

No, sta sald, en t’infuriar,

Lassam prima d’rasunar:

A iho dit cha i vuoi ben,

Prché so ch’l’è da ben,

E prché al m’ha seguità

Pr i camp e pr i fussà,

E ch’al m’ha purtà respet,

Ch’l’è sta fin miegh a let

Es n’m’ha dit nient,

E pr quest a v’appalent

Ch’a i vuoi ben d’bona qutà

Mo Gaspar è mo garbà

Un po’ più ch’n’è Mingon,

E s’è drit com’un piston

E pizò, a farla finì,

Ti, Mingon, t’è mo’ spidì,

T’pua andar quand t’par,

Che Gaspar m’ha da spusar.


Barba Sandron

T’ha mo’ intes, Mingon mi bel,

L’è fini mo’ l’nuvel,

T’pua mo andar a l’herba,

Es ben la t’par aserba

Al bsogna trarla zo.

Dat pas, e van mo,

Ch’t’ha dat in cattiv intop.


Mingon

Oh, s’haves al mia sciop,

E la daga da gallon,

A vrè fat dir d’Mingon,

Fin ch’al mond sties impià.


Barba Sandron

Hosù, và pr la to’ via,

E n’star mo più a bravar.


Gaspar

Oh, Mingon, stam ascultar,

L’è mo sta la trista sort,

Mo per dart un po cunfort,

A t’invid a le mie noz,

Cha daren manza al gargoz,

Es staren aliegrament.


Mingon

An vuoi vgnir altrament,

Dia mnin guarda, al srè ben bon,

Ch’a sties mi lì, in t’un canton,

A nutar l’vostr bot,

Oh, a srev al bel mrlot.

Và pur, god la to sposa,

Za cha’l te andà ben la cosa,

Mo at arcord, car fradel,

Ch’Mingon non è un usel

E cha’l sa al fat so.


Barba Pasqual

Oh, Mingon, aquedat mo’,

E n’star a dsturbar

Questa festa, sal t’par,

E vi altr, aviav là,

Cha farem al rest in cha.

Andà inanz vu, Zea Betta,

E ti, Rizza, e cha’l s’metta

Prest a l’orden da pambrar,

E ti, Tuoni, và a invidar

I parient, e cha’l se fazza

Da biassar, e cha’l se sguazza

E ti, Pol, e ti, Tunin,

Mti a l’orden i righin,

E cha’l s’balla tutt incua

E sta not. Hosù, st’vua

Vnir, Mingon, n’t’far pregar.


Mingon

Andav pur a sulazzar,

Quant a vlì, cha v’n’instò

In sti fest.


Gaspar

O vet mo’ st’ha tort.


Mingon

Tas, tas,

Prch’t’ha più lung al nas

Ch’a n’ho mi, la t’ha bcà,

Mo s’ben a l’ho argnà,

E cal sia ruolt indria,

A so far i fat mia,

Tant ben quant nsun,

E s’ho tut pr cavrun

Quij ch’m’tieni un babion.


Gaspar

Mi n’al dig. A dia, Mingon,

A m’arcmand.


Mingon

Và pur via,

Ch’t’viegna la muria,

La giandussa e ‘l morb ancora,

Ah, natura traditora,

M’hat mo fat un bel garzon,

S’anca mi haveva un nason,

La Flippa era la mia,

E Gaspar andava via.

Hosù pur, a son rmas

Senza lia pr haver al nas

Curt, oh, guarda un puchtin

S’tut quij da sti nasin

Han da star com a son mi,

Senza donna, a ch’partì

I staran, i puvrin,

Cha’l ved ciert nasit

Che paren popri martlit

Da frar di asnin,

Ch’l’ha com’è quel d’un cagnulin

Chi sia sta’ mis al brnel,

Ch’l’ha fat a campanel,

Ch’l’ha gob, e chi l’ha stort,

Al ie n’è d’tant sort

Ch’l’è una maraveia.

A i è una mia zeia

Ch’l’ha lung una spanna,

E Marchin d’la Zvanna

Ha un nasin ch’par un gnoc,

E Simon d’Zan Bertoc

L’ha cha’l par un azzarin,

E ‘l mia par propri un rampin

De quij da psar la carn.

Ahimè, a sbrai qui indarn,

E s’m’bech al cervel.

E ti, Gaspar, fradel,

Ha tut i tua contient,

Es fa i abbrazzamient

Con la to sposa, e mi

M’sto a dstruzzer qui.

Ah, Flippa traditora!

T’srà pur cason cha’l mora,

Al to car innamurà,

T’srà pur ti ch’l’harà ammazzà,

Assassina; mo t’prumet

Cha vuoi mnar Zec e Bdet

Mieg, e di altr, es t’vuoi purtar,

Ti e Gaspar in sal paiar,

E com’ a v’ho portà la sù

Dart al fuog, a ti e a lù.


IL FINE